Many successful FOCSA members in Australian
academia, government and business, play leadership roles
Fellows of Australian Academy of Science (FAA)
Min Gu (2007) Xujia Wang (2009) Aibing Yu (2011) Gaoqing Lu (2013) Dacheng Tao (2018)

Fellows of Australian Academy of Technological and Engineering Science (FTSE)
Shixue Dou (1994 NSW) Gaoqing Lu (2002 QLD) Aibing Yu (2004 NSW/VIC) Dongke Zhang (2004 WA) Dagan Feng (2005 NSW)
Lin Ye (2005 NSW) Min Gu (2006 VIC) Liangchi Zhang (2006 NSW) Xiaodong Chen (2007 VIC) Yibing Cheng (2007 VIC)
Zhengrong Shi (2009 NSW) Yimin Xie (2011 VIC) Yingjie Guo (2013 NSW) Huakun Liu (2014 NSW) Xinhua Wu (2014 VIC)
Key Liu (2015 NSW) Zhiguo Yuna (2015 QLD) Hong Hao (2016WA) Xiaoling Liu (2017 VIC) Chunhui Wang (2018 NSW)
Dongyang Wu (2018 VIC)
ARC Federation or Laureate Fellows
Gaoqing Lu (2003 & 2008) Aibing Yu (2008) Min Gu (2010) Xujia Wang (2013) Zhengxiang Li (2015)
Zhiguo Yuan (2017) Xiusong Zhao (2017) Dacheng Tao (2017) Shizhang Qiao (2017) Dan Li (2018)
Hong Hao (2018)