Dr. Yi ZENG

president of Australian Chinese Finance Organisation. yzwhite@gmail.com

Prof. Guandong XU

president of Association of Chinese PhD Students and Young Scholars. Guandong.Xu@uts.edu.au

Prof. Sanping JIANG

president of Western Australia Chinese Scientists Association. S.Jiang@curtin.edu.au.

Dr. Guorong HU

president of Canberra Society of Chinese Scholars. Guorong.Hu@ga.gov.au

Dr. Ke XING

president of South Australia Chinese Professionals Association. Ke.Xing@unisa.edu.au

Prof. Zhaoyang (Joe) DONG

president of Society of Chinese-Australian Academics. joe.dong@unsw.edu.au

Dr. Shumei FANG

fellow of Australia Chinese Association for Biomedical Sciences. victor.fang@sydney.edu.au

Dr. Yanchun ZHANG

president of Australian Chinese ICT Professional Society. Yanchun.Zhang@vu.edu.au

Prof. Ruchong OU

president of Australia Chinese Association for Biomedical Sciences. Ruchong.Ou@bakeridi.edu.auThere are many successful CSAs in different sectors including academia, industries, government and business, playing various leadership roles in Australia.

• 21 CSAs elected to Fellows of Australian Academy of Technological and Engineering Science (FTSE):


Shixue Dou(1994 NSW) Gaoqing Lu(2002 QLD) Aibing Yu(2004 NSW/VIC) Dongke Zhang(2004 WA) Dagan Feng(2005 NSW)

Lin Ye(2005 NSW) Min Gu(2006 VIC) Liangchi Zhang(2006 NSW) Xiaodong Chen(2007 VIC) Yibing Cheng(2007 VIC)

Zhengrong Shi(2009 NSW) Yinmin Xie(2011 VIC) Yingjie Guo(2013 NSW) Huakun Liu(2014 NSW) Xinhua Wu(2014 VIC)

Key Liu(2015 NSW) Zhiguo Yuan(2015 QLD) Hong Hao(2016 WA) Xiaoling Liu(2017 VIC) Chunhui Wang(2018 NSW)

Dongyang Wu(2018 VIC)


• 5 to Fellows of Australian Academy of Science (FAA):


Min Gu(2007) Xujia Wang(2009) Aibing Yu(2011) Gaoqing Lu(2013) Dacheng Tao(2018)


• 11 to ARC Federation or Laureate Fellows:


Gaoqing Lu(2003/2008) Aibing Yu(2008) Min Gu(2010) Xujia Wang(2013) Zhengxiang Li(2015) Zhiguo Yuan(2017)

Xiusong Zhao(2017) Dacheng Tao(2017) Shizhang Qiao(2017) Dan Li(2018) Hong Hao(2018)